+994508001245
Bakı
Bakı Onlayn tətbiq
Əsas səhifə Gizlilik siyasəti

Gizlilik siyasəti

Şəxsi məlumatların emalı ilə bağlı siyasət

  1. Ümumi müddəalar

Bu fərdi məlumatların emalı siyasəti 27 iyul 2006-cı il tarixli Federal Qanunun tələblərinə uyğun olaraq tərtib edilmişdir. 152-FZ nömrəli «Şəxsi məlumatlar haqqında» (bundan sonra Fərdi məlumatlar haqqında Qanun) və fərdi məlumatların emalı qaydasını və Voxel tərəfindən qəbul edilən fərdi məlumatların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün tədbirləri müəyyən edir — müstəqil rentgen diaqnostika mərkəzi ( bundan sonra Operator adlandırılacaq).

1.1. Operator öz fəaliyyətini həyata keçirmək üçün ən mühüm məqsəd və şərt kimi şəxsi məlumatlarının emalı zamanı insanın və vətəndaşın hüquq və azadlıqlarına, o cümlədən şəxsi toxunulmazlıq, şəxsi və ailə sirri hüquqlarının qorunmasını qarşıya qoyur. .

1.2. Şəxsi məlumatların emalı ilə bağlı bu Operatorun siyasəti (bundan sonra Siyasət) Operatorun https://voxelcenter.ru/ saytına daxil olanlar haqqında ala biləcəyi bütün məlumatlara şamil edilir.

  1. Siyasətdə istifadə olunan əsas anlayışlar

2.1. Fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış emalı — kompüter texnologiyasından istifadə edərək fərdi məlumatların emalı.

2.2. Fərdi məlumatların bloklanması şəxsi məlumatların emalının müvəqqəti dayandırılmasıdır (fərdi məlumatların dəqiqləşdirilməsi üçün emal lazım olmadığı halda).

2.3. Veb sayt — https://voxelcenter.ru/ şəbəkə ünvanında İnternetdə mövcudluğunu təmin edən qrafik və məlumat materialları, habelə kompüter proqramları və verilənlər bazaları toplusu.

2.4. Fərdi məlumatların informasiya sistemi — verilənlər bazalarında olan fərdi məlumatların və onların işlənməsini təmin edən informasiya texnologiyaları və texniki vasitələrin məcmusudur.

2.5. Şəxsi məlumatların şəxsiyyətsizləşdirilməsi — nəticədə əlavə məlumatlardan istifadə etmədən müəyyən bir İstifadəçi və ya fərdi məlumatların digər subyekti tərəfindən fərdi məlumatların mülkiyyətini müəyyən etmək mümkün olmayan hərəkətlər.

2.6. Fərdi məlumatların emalı — toplanması, qeydə alınması, sistemləşdirilməsi, yığılması, saxlanması, dəqiqləşdirilməsi (yenilənməsi, dəyişdirilməsi), çıxarılması daxil olmaqla, fərdi məlumatlarla avtomatlaşdırma vasitələri ilə və ya istifadə olunmadan həyata keçirilən hər hansı bir hərəkət (əməliyyat) və ya hərəkətlər (əməliyyatlar) məcmusudur. , şəxsi məlumatların istifadəsi, ötürülməsi (paylanması, təmin edilməsi, girişi), şəxsiyyətsizləşdirilməsi, bloklanması, silinməsi, məhv edilməsi.

2.7. Operator — fərdi məlumatların işlənməsini təşkil edən və (və ya) həyata keçirən, habelə fərdi məlumatların emalının məqsədlərini, fərdi məlumatların tərkibini müəyyən edən dövlət orqanı, bələdiyyə orqanı, hüquqi və ya fiziki şəxs, müstəqil və ya digər şəxslərlə birgə. emal edilməli, fərdi məlumatlar ilə həyata keçirilən hərəkətlər (əməliyyatlar).

2.8. Şəxsi məlumatlar — https://voxelcenter.ru/ saytının konkret və ya müəyyən edilə bilən İstifadəçisinə birbaşa və ya dolayısı ilə aid olan hər hansı məlumat.

2.9. Fərdi məlumatların subyekti tərəfindən yayılmasına icazə verilən fərdi məlumatlar — fərdi məlumatlar, fərdi məlumatların subyekti tərəfindən fərdi məlumatların yayılmasına icazə verilən fərdi məlumatların emalına razılıq verməklə fərdi məlumatların subyekti tərəfindən təmin edilən qeyri-məhdud sayda şəxslərə giriş. Fərdi məlumatlar haqqında qanunla müəyyən edilmiş qaydada (bundan sonra fərdi məlumatlar).paylanmasına icazə verilən məlumatlar).

2.10. İstifadəçi — https://voxelcenter.ru/ saytına hər hansı bir ziyarətçi.

2.11. Fərdi məlumatların verilməsi — fərdi məlumatların müəyyən bir şəxsə və ya müəyyən bir dairəyə açıqlanmasına yönəlmiş hərəkətlər.

2.12. Fərdi məlumatların yayılması — şəxsi məlumatların qeyri-müəyyən dairələrə açıqlanmasına (fərdi məlumatların ötürülməsinə) və ya qeyri-məhdud sayda şəxslərin şəxsi məlumatları ilə tanışlığa, o cümlədən şəxsi məlumatların kütləvi informasiya vasitələrində açıqlanmasına, məlumatların yerləşdirilməsinə və telekommunikasiya şəbəkələri və ya şəxsi məlumatlara hər hansı başqa yolla girişin təmin edilməsi.

2.13. Fərdi məlumatların transsərhəd ötürülməsi fərdi məlumatların xarici dövlətin ərazisinə xarici dövlətin orqanına, xarici fiziki və ya xarici hüquqi şəxsə ötürülməsidir.

2.14. Fərdi məlumatların məhv edilməsi — fərdi məlumatların və (və ya) fərdi məlumatların maddi daşıyıcılarının informasiya sistemində fərdi məlumatların məzmununun sonrakı bərpasının mümkünsüzlüyü ilə fərdi məlumatların geri qaytarıla bilməyəcək şəkildə məhv edilməsi ilə nəticələnən hər hansı hərəkətlər.

  1. Operatorun əsas hüquq və vəzifələri

3.1. Operatorun hüququ var:

– şəxsi məlumat subyektindən etibarlı məlumat və/və ya şəxsi məlumatları ehtiva edən sənədləri almaq;

— fərdi məlumatların subyekti fərdi məlumatların emalına verdiyi razılığı geri götürdüyü halda, Operatorun “Fərdi məlumatlar haqqında” Qanunda nəzərdə tutulmuş əsaslar olduqda, fərdi məlumatların subyektinin razılığı olmadan fərdi məlumatların emalına davam etmək hüququ vardır;

Fərdi məlumatlar haqqında qanunda və ya digər federal qanunda başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, fərdi məlumatlar haqqında qanunda və ona uyğun olaraq qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuş öhdəliklərin yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün zəruri və kifayət qədər tədbirlərin tərkibini və siyahısını müstəqil olaraq müəyyən etmək; qanunlar.

3.2. Operator borcludur:

— şəxsi məlumatların subyektinə onun tələbi ilə şəxsi məlumatlarının emalı ilə bağlı məlumat vermək;

— Rusiya Federasiyasının mövcud qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada fərdi məlumatların işlənməsini təşkil etmək;

– Fərdi məlumatlar subyektləri və onların qanuni nümayəndələrinin sorğu və sorğularına “Fərdi məlumatlar haqqında” Qanunun tələblərinə uyğun olaraq cavab vermək;

— fərdi məlumatların subyektlərinin hüquqlarının müdafiəsi üzrə səlahiyyətli orqana bu orqanın tələbi ilə belə sorğunun alındığı tarixdən 30 gün müddətində zəruri məlumatları təqdim etmək;

– şəxsi məlumatların emalı ilə bağlı bu Siyasətə məhdudiyyətsiz girişi dərc etmək və ya başqa şəkildə təmin etmək;

— fərdi məlumatları onlara icazəsiz və ya təsadüfi daxil olmaqdan, fərdi məlumatların məhv edilməsindən, dəyişdirilməsindən, bloklanmasından, surətinin çıxarılmasından, təmin edilməsindən, yayılmasından, habelə fərdi məlumatlarla bağlı digər qanunsuz hərəkətlərdən qorumaq üçün hüquqi, təşkilati və texniki tədbirlər görmək;

— Fərdi Məlumatlar haqqında Qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada və hallarda fərdi məlumatların ötürülməsini (paylanması, verilməsi, əldə edilməsi) dayandırmaq, fərdi məlumatların işlənməsini dayandırmaq və məhv etmək;

– Fərdi məlumatlar haqqında qanunla nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək.

  1. Fərdi məlumat subyektlərinin əsas hüquq və vəzifələri

4.1. Fərdi məlumatların subyektləri aşağıdakı hüquqlara malikdir:

— federal qanunlarla başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, şəxsi məlumatlarının emalı ilə bağlı məlumat almaq. Məlumat fərdi məlumatların subyektinə Operator tərəfindən əlçatan formada verilir və bu fərdi məlumatların açıqlanması üçün qanuni əsaslar olmadıqda, digər fərdi məlumat subyektləri ilə əlaqəli şəxsi məlumatları ehtiva etməməlidir. Məlumatların siyahısı və onların əldə edilməsi qaydası “Fərdi məlumatlar haqqında” qanunla müəyyən edilir;

— operatordan şəxsi məlumatlarını dəqiqləşdirməyi, şəxsi məlumatlar natamam, köhnəlmiş, qeyri-dəqiq, qeyri-qanuni yolla əldə edilmiş və ya göstərilən emal məqsədləri üçün zəruri deyilsə, bloklanmasını və ya məhv edilməsini tələb etmək, habelə onların hüquqlarının müdafiəsi üçün qanuni tədbirlər görmək;

– malların, işlərin və xidmətlərin bazarda təşviqi üçün şəxsi məlumatların işlənilməsi zamanı əvvəlcədən razılıq şərtini irəli sürmək;

– şəxsi məlumatların emalına verdiyi razılığı geri götürmək;

— şəxsi məlumatların işlənməsi zamanı Operatorun qanunsuz hərəkətlərindən və ya hərəkətsizliyindən fərdi məlumatların subyektlərinin hüquqlarının müdafiəsi üzrə səlahiyyətli orqana və ya məhkəməyə müraciət etmək;

— Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirmək.

4.2. Fərdi məlumatların subyektləri aşağıdakılara borcludurlar:

– Operatora özünüz haqqında etibarlı məlumatları təqdim etmək;

– Operatora şəxsi məlumatlarının dəqiqləşdirilməsi (yenilənməsi, dəyişdirilməsi) barədə məlumat vermək.

4.3. Operatorun razılığı olmadan özləri haqqında yalan məlumat və ya başqa bir şəxsi məlumat subyekti haqqında məlumat verən şəxslər Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar.

  1. Operator İstifadəçinin aşağıdakı şəxsi məlumatlarını emal edə bilər

5.1. Tam adı.

5.2. E-poçt ünvanı.

5.3. Telefon nömrələri.

5.4. Sayt həmçinin İnternet statistika xidmətlərindən (Yandex Metrika və Google Analytics və s.) istifadə edərək ziyarətçilər (o cümlədən kukilər) haqqında anonim məlumatları toplayır və emal edir.

5.5. Siyasət mətnində yuxarıda göstərilən məlumatlar fərdi məlumatların ümumi konsepsiyası ilə birləşir.

5.6. İrqi, milliyyəti, siyasi baxışları, dini və ya fəlsəfi inancları, intim həyatı ilə bağlı xüsusi kateqoriyalı fərdi məlumatların emalı Operator tərəfindən həyata keçirilmir.

5.7. Sənətin 1-ci hissəsində göstərilən fərdi məlumatların xüsusi kateqoriyaları arasından yayılmasına icazə verilən fərdi məlumatların emalı. Fərdi məlumatlar haqqında Qanunun 10-a, Art-da nəzərdə tutulmuş qadağalar və şərtlər olduqda icazə verilir. Fərdi Məlumatlar haqqında Qanunun 10.1.

5.8. İstifadəçinin paylanmasına icazə verilən fərdi məlumatların emalına razılığı onun şəxsi məlumatlarının emalına verilən digər razılıqlardan ayrıca verilir. Eyni zamanda, nəzərdə tutulmuş şərtlər, xüsusən də Art. Fərdi Məlumatlar haqqında Qanunun 10.1. Belə razılığın məzmununa dair tələblər fərdi məlumatların subyektlərinin hüquqlarının müdafiəsi üzrə səlahiyyətli orqan tərəfindən müəyyən edilir.

5.8.1 Yayımlanmasına icazə verilən şəxsi məlumatların emalına razılıq verən İstifadəçi birbaşa Operatoru təmin edir.

5.8.2 Operator İstifadəçinin göstərilən razılığını aldığı tarixdən üç iş günündən gec olmayaraq emal şərtləri, qadağaların mövcudluğu və qeyri-məhdud sayda emal şərtləri haqqında məlumat dərc etməyə borcludur. paylanmasına icazə verilmiş şəxsi məlumatların şəxsləri.

5.8.3 Fərdi məlumat subyektinin yaymaq üçün icazə verdiyi fərdi məlumatların ötürülməsinə (paylanması, verilməsi, əldə edilməsi) fərdi məlumat subyektinin tələbi ilə istənilən vaxt dayandırılmalıdır. Bu tələb fərdi məlumatların subyektinin soyadını, adını, atasının adını (əgər varsa), əlaqə məlumatlarını (telefon nömrəsi, e-poçt ünvanı və ya poçt ünvanı), habelə fərdi məlumatların siyahısını, xitam verilməli olan. Bu sorğuda göstərilən şəxsi məlumatlar yalnız onun göndərildiyi Operator tərəfindən işlənə bilər.

5.8.4 Yayılmasına icazə verilmiş fərdi məlumatların emalına razılıq Operatorun fərdi məlumatların emalı ilə bağlı bu Siyasətin 5.8.3-cü bəndində göstərilən sorğunu aldığı andan dayandırılır.

  1. Fərdi məlumatların işlənməsi prinsipləri

6.1. Fərdi məlumatların emalı qanuni və ədalətli əsaslarla həyata keçirilir.

6.2. Şəxsi məlumatların emalı konkret, əvvəlcədən müəyyən edilmiş və qanuni məqsədlərə nail olmaq ilə məhdudlaşır. Şəxsi məlumatların toplanması məqsədləri ilə bir araya sığmayan fərdi məlumatların işlənməsinə icazə verilmir.

6.3. Emalı bir-biri ilə uyğun gəlməyən məqsədlər üçün həyata keçirilən fərdi məlumatları ehtiva edən məlumat bazalarının birləşdirilməsinə yol verilmir.

6.4. Yalnız emal məqsədlərinə cavab verən şəxsi məlumatlar emal edilir.

6.5. İşlənmiş şəxsi məlumatların məzmunu və əhatə dairəsi göstərilən emal məqsədlərinə uyğundur. İşlənmiş fərdi məlumatların onların emalının müəyyən edilmiş məqsədləri ilə əlaqədar artıqlığına yol verilmir.

6.6. Fərdi məlumatların işlənməsi zamanı fərdi məlumatların düzgünlüyü, onların yetərliliyi və zəruri hallarda fərdi məlumatların emalı məqsədləri ilə bağlılığı təmin edilir. Operator natamam və ya qeyri-dəqiq məlumatların silinməsi və ya dəqiqləşdirilməsi üçün lazımi tədbirlər görür və/və ya onların qəbulunu təmin edir.

6.7. Fərdi məlumatların saxlanması, fərdi məlumatların saxlanması müddəti federal qanunla müəyyən edilmədikdə, fərdi məlumatların işlənməsi məqsədləri ilə tələb olunandan artıq olmayan fərdi məlumatların predmetini müəyyən etməyə imkan verən formada həyata keçirilir. şəxsi məlumatların subyekti tərəf, benefisiar və ya zamindir. Federal qanunla başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, emal edilmiş şəxsi məlumatlar emal məqsədlərinə çatdıqda və ya bu məqsədlərə çatmaq zərurəti itirildikdə məhv edilir və ya şəxsiyyətsizləşdirilir.